ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆกับทางสมาคม

ประกาศล่าสุด

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบผู้ประเมินชั้นสามัญ ในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560

สมาคมฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบกำหนดการและสถานที่สอบผู้ประเมินชั้นสามัญ ในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560  http://smart.bus.tu.ac.th/news_desc.asp?sdatatopicno=40

ประกาศสมาคมที่ 1/2560 เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2560

ด้วยสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ชั้นสามัญ ครั้งที่ 1/2560

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

การประชุมวิชาการ กับสมาคมประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียน (ASEAN Valuers Association Congress) ครั้งที่ 19 ณ.กรุงพนมเปญ

นายทรงวุฒิ สายแก้ว รองอธิบดีกรมที่ดินในฐานะนายกสมาคม,นายกิตติพงศ์ ผลประยูร เจ้าพนักงานที่ดินตรัง ในฐานะเลขาธิการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมวิชาการ กับสมาคมประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียน (ASEAN Valuers Association Congress) ครั้งที่ 19 ณ  กรุงพนมเปญ เมื่อ 4-7 พฤษภาคม 2559

การสอบผู้ประเมินหลัก

– ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานผู้ประเมินชั้นวุฒิ (สอบสัมภาษณ์) – รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ (ชั้นสูง) ครั้งที่ 1/2559      ที่จะต้องเข้ารับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์) – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ – ประกาศที่4/2559 เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครเข้ารับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน …

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน (ชั้นวิสามัญ) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน (ชั้นวิสามัญ) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

การอบรมหลักสูตร พื้นฐานการประเมินและการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

การอบรมหลักสูตร พื้นฐานการประเมินและการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 ณ  จังหวัดร้อยเอ็ด