ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆกับทางสมาคม

ประกาศล่าสุด

ประกาศสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ที่ 1/2560 เรื่องให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2560

ประกาศสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ที่ 1/2560  เรื่องให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2560

ประกาศสมาคมที่ 1/2560 เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับบผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2560

ด้วยสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ได้กำหนดให้มีการจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2560  รายละเอียดดังนี้ อ่านขนาดใหญ่คลิกที่นี่

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

การสอบผู้ประเมินหลัก

– ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานผู้ประเมินชั้นวุฒิ (สอบสัมภาษณ์) – รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ (ชั้นสูง) ครั้งที่ 1/2559      ที่จะต้องเข้ารับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์) – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ – ประกาศที่4/2559 เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครเข้ารับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน …

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน (ชั้นวิสามัญ) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน (ชั้นวิสามัญ) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

การอบรมหลักสูตร พื้นฐานการประเมินและการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

การอบรมหลักสูตร พื้นฐานการประเมินและการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 ณ  จังหวัดร้อยเอ็ด

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์การเปิดรับสมัครบริษัทประเมินราคาภายนอกเพื่อคัดเลือกเข้ารับงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินกับธนาคารฯ

ด้วยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์การเปิดรับสมัครบริษัทประเมินราคาภายนอกเพื่อคัดเลือกเข้ารับงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินกับธนาคารฯ ในครั้งนี้ ธนาคารฯ จึงขอความอนุเคราะห์จาก สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซค์ของสมาคมเพื่อประกาศให้บริษัทประเมินราคาภายนอกทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ   เอกสารดาวน์โหลด