ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆกับทางสมาคม

ประกาศล่าสุด

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

การสอบผู้ประเมินหลัก

– ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานผู้ประเมินชั้นวุฒิ (สอบสัมภาษณ์) – รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ (ชั้นสูง) ครั้งที่ 1/2559      ที่จะต้องเข้ารับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์) – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ – ประกาศที่4/2559 เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครเข้ารับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน …

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน (ชั้นวิสามัญ) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน (ชั้นวิสามัญ) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

การอบรมหลักสูตร พื้นฐานการประเมินและการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

การอบรมหลักสูตร พื้นฐานการประเมินและการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 ณ  จังหวัดร้อยเอ็ด

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์การเปิดรับสมัครบริษัทประเมินราคาภายนอกเพื่อคัดเลือกเข้ารับงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินกับธนาคารฯ

ด้วยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์การเปิดรับสมัครบริษัทประเมินราคาภายนอกเพื่อคัดเลือกเข้ารับงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินกับธนาคารฯ ในครั้งนี้ ธนาคารฯ จึงขอความอนุเคราะห์จาก สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซค์ของสมาคมเพื่อประกาศให้บริษัทประเมินราคาภายนอกทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ   เอกสารดาวน์โหลด