ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆกับทางสมาคม

ประกาศล่าสุด

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

P1090114

การประชุมสมาคมในวันที่ 15 มี.ค.

การประชุมสมาคมในวันที่ 15 มี.ค.  

แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรม “พ.ร.บ.หลักประกันว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติ และการขึ้นทะเบียนผู้บังคับหลักประกัน” และ “แนวคิดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา” วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559

รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ (ชั้นสูง) ครั้งที่ 1/2559 ที่จะต้องเข้ารับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์)

รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ (ชั้นสูง) ครั้งที่ 1/2559 ที่จะต้องเข้ารับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์)

การประชุมวิชาการ กับสมาคมประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียน (ASEAN Valuers Association Congress) ครั้งที่ 19 ณ.กรุงพนมเปญ

นายทรงวุฒิ สายแก้ว รองอธิบดีกรมที่ดินในฐานะนายกสมาคม,นายกิตติพงศ์ ผลประยูร เจ้าพนักงานที่ดินตรัง ในฐานะเลขาธิการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมวิชาการ กับสมาคมประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียน (ASEAN Valuers Association Congress) ครั้งที่ 19 ณ  กรุงพนมเปญ เมื่อ 4-7 พฤษภาคม 2559