ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆกับทางสมาคม

ประกาศล่าสุด

ประกาศคณะทำงานร่วมเพื่อพัฒนาวิชาชีพการประเมินค่าทรัพย์สิน ที่ ๕/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดอบรมและทดสอบมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ(กรณีพิเศษ)

                         ด้วยสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย      ได้จัดทำหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของสมาคมฉบับใหม่ และจะประกาศให้มีผลบังคับใช้ภายในปี ๒๕๕๗ นี้ แต่เนื่องจาก ยังมีผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่สอบผ่านการจัดสอบวัดระดับผู้ประเมินชั้นวิสามัญ …

การอบรมสมาชิกใหม่ และสมาชิกที่ปรับเปลี่ยนสถานะภาพ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗

        สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย   จะจัดการอบรมสมาชิกใหม่ และสมาชิกที่ปรับเปลี่ยสถานะภาพ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอินทรักษ์ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยชั้น ๓ อาคารสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ถนนจรัญสนิทวงศ์ ๕๙ เขตบางพลัด …

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด