ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆกับทางสมาคม

ประกาศล่าสุด

ประกาศคณะทำงานร่วมเพื่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ 3/2557 เรื่องการปรับอัตราค่าบริการในการประเมินมูลค่าหลักประกัน

        เอกสารประกาศ    ตารางค่าบริการในการประเมินมูลค่าหลักประกัน

ประกาศคณะทำงานร่วมเพื่อพัฒนาวิชาชีพการประเมินค่าทรัพย์สิน ที่ ๕/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดอบรมและทดสอบมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ(กรณีพิเศษ)

                         ด้วยสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย      ได้จัดทำหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของสมาคมฉบับใหม่ และจะประกาศให้มีผลบังคับใช้ภายในปี ๒๕๕๗ นี้ แต่เนื่องจาก ยังมีผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่สอบผ่านการจัดสอบวัดระดับผู้ประเมินชั้นวิสามัญ …

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด