ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆกับทางสมาคม

ประกาศล่าสุด

ประกาศที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๕๘

  คุณสมบัติของผู้ประเมินหลักทั้ง 3 ระดับชั้น ใบสมัครสอบผู้ประเมินหลัก 3 ระดับชั้น

รายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบ “มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

  ด้วยสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ประกา่ศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบ “มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้ทุกท่านทราบ

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด