ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆกับทางสมาคม

ประกาศล่าสุด

ประกาศคณะทำงานร่วมเพื่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ 2/2558 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตของเนื้อหาและวิชาที่สอบวัดความรู้ ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินของสมาคม

ประกาศคณะทำงานร่วมเพื่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ 2/2558   เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตของเนื้อหาและวิชาที่สอบวัดความรู้ ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินของสมาคม  

ประกาศที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๕๘

  คุณสมบัติของผู้ประเมินหลักทั้ง 3 ระดับชั้น ใบสมัครสอบผู้ประเมินหลัก 3 ระดับชั้น

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

การแข่งขันฟุตซอล VALUER SPORT DAY ครั้งที่ 2 ประจําปี 2557

การแข่งขันฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีระหว่างผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน รับสมัครจํานวน  24 ทีม  ณ สนามชาญชัยอะเคเดี้ยมภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

เรื่อง พิธีรับวุฒิบัตรของผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอินทรักษ์ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

                    สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย   จะร่วมกันจัดพิธีรับวุฒิบัตรของผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมอินทรักษ์ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ชั้น ๓ อาคารสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร …