ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆกับทางสมาคม

ประกาศล่าสุด

แจ้งรายละเอียดการสอบจัดระดับผู้ประเมินฯ ชั้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2558

แจ้งผู้เข้าสอบวัดระดับความรู้ผู้ประเมินฯ ชั้นวิสามัญ  ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558 จัดสอบ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศคณะทำงานร่วมเพื่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ 2/2558 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตของเนื้อหาและวิชาที่สอบวัดความรู้ ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินของสมาคม

ประกาศคณะทำงานร่วมเพื่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ 2/2558   เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตของเนื้อหาและวิชาที่สอบวัดความรู้ ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินของสมาคม  

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

การแขงขันฟุตซอล VALUER SPORT DAY ครั้งที่ 2 ประจําป 2557

การแขงขันฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีระหวางผูประเมินมูลคาทรัพยสิน รับสมัครจํานวน  24 ทีม  ณ สนามชาญชัยอะเคเดี้ยมภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

ภาพบรรยากาศ การอบรม หลักสูตร การประเมินมูลค่าศูนย์การค้าชุมชน ครั้งที่ 2

ภาพบรรยากาศ การอบรม หลักสูตร การประเมินมูลค่าศูนย์การค้าชุมชน ครั้งที่ 2  ณ ห้องประชุมอินทรักษ์  สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557

ภาพกิจกรรม พิธีรับวุฒิบัตรของผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ

นายวานิตย์  อินทรักษ์  นายกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (ประธานคณะทำงานร่วมฯ) ได้ให้เกียรติใยการเปิดพิธีรับวุฒิบัตรผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗

การแข่งขันฟุตซอล VALUER SPORT DAY ครั้งที่ 2 ประจําปี 2557

การแข่งขันฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีระหว่างผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน รับสมัครจํานวน  24 ทีม  ณ สนามชาญชัยอะเคเดี้ยมภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี