ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆกับทางสมาคม

ประกาศล่าสุด

ประกาศที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๕๘

  คุณสมบัติของผู้ประเมินหลักทั้ง 3 ระดับชั้น ใบสมัครสอบผู้ประเมินหลัก 3 ระดับชั้น

รายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบ “มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

  ด้วยสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ประกา่ศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบ “มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้ทุกท่านทราบ

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

การแขงขันฟุตซอล VALUER SPORT DAY ครั้งที่ 2 ประจําป 2557

การแขงขันฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีระหวางผูประเมินมูลคาทรัพยสิน รับสมัครจํานวน  24 ทีม  ณ สนามชาญชัยอะเคเดี้ยมภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

ภาพบรรยากาศ การอบรม หลักสูตร การประเมินมูลค่าศูนย์การค้าชุมชน ครั้งที่ 2

ภาพบรรยากาศ การอบรม หลักสูตร การประเมินมูลค่าศูนย์การค้าชุมชน ครั้งที่ 2  ณ ห้องประชุมอินทรักษ์  สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557

ภาพกิจกรรม พิธีรับวุฒิบัตรของผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ

นายวานิตย์  อินทรักษ์  นายกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (ประธานคณะทำงานร่วมฯ) ได้ให้เกียรติใยการเปิดพิธีรับวุฒิบัตรผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗

การแข่งขันฟุตซอล VALUER SPORT DAY ครั้งที่ 2 ประจําปี 2557

การแข่งขันฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีระหว่างผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน รับสมัครจํานวน  24 ทีม  ณ สนามชาญชัยอะเคเดี้ยมภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี