ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆกับทางสมาคม

ประกาศล่าสุด

ประกาศคณะทำงานร่วมเพื่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ 2/2558 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตของเนื้อหาและวิชาที่สอบวัดความรู้ ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินของสมาคม

ประกาศคณะทำงานร่วมเพื่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ 2/2558   เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตของเนื้อหาและวิชาที่สอบวัดความรู้ ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินของสมาคม  

ประกาศที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๕๘

  คุณสมบัติของผู้ประเมินหลักทั้ง 3 ระดับชั้น ใบสมัครสอบผู้ประเมินหลัก 3 ระดับชั้น

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

ภาพบรรยากาศในการอบรมหลักสูตร “สิทธิการใช้ทางในที่ดินเอกชน” (CPD ๖ ชั่วโมง) ในวันเสาร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘

ภาพบรรยากาศในการอบรมหลักสูตร “สิทธิการใช้ทางในที่ดินเอกชน” (CPD ๖ ชั่วโมง) ในวันเสาร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘

ภาพบรรยากาศในโครงการบรรยายพิเศษ และศึกษาดูงานกรมที่ดิน วันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

  ภาพบรรยากาศในโครงการบรรยายพิเศษ และศึกษาดูงานกรมที่ดิน วันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

การให้ความเห็นชอบผู้ประเมินหลัก กับทาง กลต

เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ประเมินหลักรายใหม่ เรื่อง คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา สมาคมได้จัดอบรมและทดสอบ มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ (กรณีพิเศษ)

                      เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา สมาคมได้จัดอบรมและทดสอบ มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ (กรณีพิเศษ)