การอบรมหลักสูตร “แนวทางการประเมินมูลค่าการปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจประเภทใหม่” วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561

2018-10-08 03:44:27.0   |   Program
ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้ารับการอบรม

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ธพส.

ด้วยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง อยู่ในกำกับดูแลของกรมธนารักษ์ มีความประสงค์ จะรับสมุครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ธพส. ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาทำการ

 • 2018-10-02 08:01:48.0

การอบรมหลักสูตร “การประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีรายได้ (INCOME)” วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ถึงวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-16.00 น.

การอบรมหลักสูตร “การประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีรายได้ (INCOME)” วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ถึงวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอินทรักษ์ ชั้น 3 สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 • 2018-12-11 06:11:07.0

รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความสามารถในการปฎิบัติงานผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ (ชั้นสูง) ครั้งที่ 1/2561

รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความสามารถในการปฎิบัติงานผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ (ชั้นสูง) ครั้งที่ 1/2561 ที่จะต้องเข้ารับการประเมินความสามารถในการปฎิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์) ณ ห้องประชุมเกวลินสฤษดิ์ สมำคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ชั้น 3 อาคารสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ถนนจรัญสนิทวงศ์ 59 กรุงเทพฯ

 • 2018-12-11 04:17:31.0

ประกาศร่วมที่ 2/2561 เรื่อง การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศร่วมที่ 2/2561 เรื่อง การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์)

 • 2018-11-27 03:38:35.0

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหลักชั้นสามัญ สามาถติดต่อขอรับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนพร้อมบัตรผู้ประเมินหลัก

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหลักชั้นสามัญ สามาถติดต่อขอรับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนพร้อมบัตรผู้ประเมินหลัก

 • 2018-11-09 08:46:22.0

การประชุมเพื่อหาแนวทางในการพิจารณาร่างมาตราฐาน จรรยาบรรณ วิชาชีพประเมินราคา สำหรับตลาดเงิน

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้ส่ง คุณสฐิภพ สุรินยา กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ คุณวิเศษ นุ้ยตูม กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ คุณสมชายจันทร์เหมือนเผือก กรรมการสมาคม คุณพณชัย ฤกษะสุตไพรัตน์ กรรมการสมาคม เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับทางผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และชมรมนักบริหารงานประเมินราคาฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ของ สมาคมธนาคารไทย เพื่อหาแนวทางในการพิจารณาร่างมาตราฐาน จรรยาบรรณ วิชาชีพประเมินราคา สำหรับตลาดเงิน และหาข้อสรุปไปในแนวทางเดียวกัน โดยจะนำเสนอต่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย พิจารณา ในการกำกับ ดูแล และกำหนดรายชื่อบริษัทประเมินเฉพาะสำหรับ..ตลาดเงิน..ต่อไป

 • 2018-10-26 05:27:26.0

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ เพื่อจัดระดับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินชั้นวุฒิ (SMART-PV) ครั้งที่ 2/2561 วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ เพื่อจัดระดับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินชั้นวุฒิ (SMART-PV) ครั้งที่ 2/2561 วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

 • 2018-10-19 07:04:56.0

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำโุรกรรมในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำโุรกรรมในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

 • 2018-10-11 06:03:49.0

ประกาศ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เรื่อง รับสมัครบริษัทประเมินราคาหลักทรัพย์เพื่อคัดเลือกให้เข้ารับงาน

ประกาศ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เรื่อง รับสมัครบริษัทประเมินราคาหลักทรัพย์เพื่อคัดเลือกให้เข้ารับงาน

 • 2018-10-16 06:43:21.0

ประกาศผลสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินชั้นสามัญ ครั้งที่ 1/2561 วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

null

 • 2018-08-09 07:23:30.0

การอบรมหลักสูตร PV-VAT รุ่นที่ 2

การอบรมหลักสูตร PV-VAT รุ่นที่ 2

 • 2018-05-22 05:21:45.0

ประกาศผังที่นั่งสอบและระเบียบปฎิบัติการเข้าสอบ การทดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินชั้นวิสามัญ ประจำปี 2561

ประกาศผังที่นั่งสอบและระเบียบปฎิบัติการเข้าสอบ การทดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินชั้นวิสามัญ ประจำปี 2561

 • 2018-05-21 05:41:30.0

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยได้นำแจกันดอกไม้แสดงความยินดี

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย นำโดยนายกสมาคม นายเปลี่ยน แก้วฤิทธิ์ เลขาธิการสมาคม นายกิตติพงศ์ ผลประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการ นายสฐิภพ สุรินยา และผู้จัดการสมาคม นางจันทราทิพย์ พานาดา ได้นำแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนาย ประยูร รัตนเสนีย์ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน

 • 2018-10-05 08:30:32.0

การบรรลุข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาการ และร่วมกันผลิตผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภทไม้ยืนต้นซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสามารถนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ตามพ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558

คุณกิตติพงศ์ ผลประยูร เลขาธิการสมาคม พร้อมด้วยคุณสฐิภพ สุรินยา ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคม และคุณจันทราทิพย์ พานาดา ผู้จัดการสมาคม ได้เข้าประชุมร่วมหารือกับ ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณบดี และผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ในการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาการและร่วมกันผลิตผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภทไม้ยืนต้นซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสามารถนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ตาม พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2528 ได้ ซึ่งสมาคมฯ กำหนดมีการอบรมให้กับผู้ประเมิน และสถาบันการเงิน ตลาดทุน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 จึงขอแจ้งสมาชิกและผู้สนใจทราบ และเรียนเชิญเพื่อร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยติดตามความเคลื่อนไหวของสมาคมฯ ต่อไป สำนักบริหารงานสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 • 2018-09-27 10:10:56.0

การประชุมคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 1/2561

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2561 สมาคมผุ้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้นายสฐิภพ สุรินยา กรรมการและผุ้ช่วยเลขาธิการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 1/2561 ณ. กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 • 2018-08-28 07:10:51.0

การอบรมหลักสูตร การใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สำหรับนักประเมินมูลค่าเพื่อที่อยู่อาศัย โดยใช้เทคนิค Weighted Quality Score (WQS) / WORKSHOP และการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดิน การตรวจสอบที่ดินในเขตป่า

null

 • 2018-08-15 09:36:10.0

การเสวนา เรื่อง “แนวปฏิบัติเรื่องทางเข้าออกทรัพย์สิน และกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง” วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น.

การเสวนา เรื่อง “แนวปฏิบัติเรื่องทางเข้าออกทรัพย์สิน และกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง” วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น.

 • 2018-08-02 04:32:21.0

ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 สามารถติดต่อขอรับบัตรและหนังสือรับรองได้ที่ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ชั้น 3 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย จรัญสนิทวงศ์ 59 บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 สามารถติดต่อขอรับบัตรและหนังสือรับรองได้ที่ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ชั้น 3 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย จรัญสนิทวงศ์ 59 บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ

 • 2018-07-26 07:27:36.0

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ เปิดรับสมัครบริษัทประเมินภายนอก เพื่อคัดเลือกเข้ารับงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินกับธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด มหาชน

เนื่องด้วย ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ เปิดรับสมัครบริษัทประเมินภายนอก เพื่อคัดเลือกเข้ารับงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินกับธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด มหาชน ทั้งนี้ บริษัทประเมินราคาภายนอกสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ เพื่อขอสมัครเข้ารับงานกับธนาคาร ตามเอกสารแนบ โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึง วันที่ 3 สิงหาคม 2561

 • 2018-07-05 04:10:21.0

ปิดรับสมัคร การอบรม หลักสูตร การใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สำหรับการประเมินมูลค่าเพื่อที่อยู่อาศัย โดยใช้เทคนิคWeighted Quality Score (WQS) และ Sale Adjustment-Grid Method

การอบรม การใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สำหรับการประเมินมูลค่าเพื่อที่อยู่อาศัย โดยใช้เทคนิคWeighted Quality Score (WQS) และ Sale Adjustment-Grid Method

 • 2018-07-04 04:40:50.0

พิธีลงนาม MOU บันทึกความร่วมมือระหว่าง 3 องค์กร

พิธีลงนาม MOU บันทึกความร่วมมือระหว่าง 3 องค์กร

 • 2018-05-22 04:09:01.0

Line@ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

Line@ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 • 2018-04-20 04:53:08.0

ประกาศผลการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมิน SMART Property Valuer (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผลการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมิน SMART Property Valuer (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เฉพาะผู้ที่สอบผ่านวัดความรู้ในส่วนที่ 1 คือการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สามารถมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิของสมาคมฯ ได้

 • 2018-03-12 04:05:13.0

ประกาศสมาคม

หนังสือชี้แจงกรณีเกี่ยวกับ มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สำหรับธุรกรรมในตลาดเงิน

 • 2018-03-10 03:37:24.0

กำหนดการในพิธีรับวุฒิบัตรของผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ 2560

กำหนดการในพิธีรับวุฒิบัตรของผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ 2560

 • 2018-02-27 23:52:15.0

ประกาศสมาคมที่ 1/2560 เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2560

ด้วยสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ชั้นสามัญ ครั้งที่ 1/2560

 • 2018-02-27 23:52:15.0

ประกาศ ที่ 1/2561 เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน

ประกาศ ที่ 1/2561 เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน

 • 2018-04-11 07:11:06.0

การอบรมหลักสูตร แนวทางการประเมินมูลค่าการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจประเภทใหม่ วันเสาร์ที่27 ตุลาคม 2561 ที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9

การอบรมหลักสูตร แนวทางการประเมินมูลค่าการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจประเภทใหม่ วันเสาร์ที่27 ตุลาคม 2561 ที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9

 • 2018-10-27 04:57:39.0

ประกาศเรื่อง การสอบ SMART PROPERTY VALUER (SMART-PV) ครั้งที่ 2/2561

ประกาศเรื่อง การสอบ SMART PROPERTY VALUER (SMART-PV) ครั้งที่ 2/2561

 • 2018-08-23 07:55:34.0

แจ้งรายละเอียดการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน (ชั้นสามัญ) ครั้งที่ 1/2561 ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

แจ้งรายละเอียดการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน (ชั้นสามัญ) ครั้งที่ 1/2561 ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

 • 2018-08-03 04:46:51.0

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ "ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั่นสามัญ"

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ "ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั่นสามัญ" หมายเหตุ: รายชื่อดังกล่าวข้างต้นเป็นรายชื่อผู้สมัครสอบกับสมาคมผุ้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเท่านั้น..

 • 2018-08-02 06:21:19.0

ประกาศ เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ชั้นสามัญ

ประกาศ เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ชั้นสามัญ

 • 2018-06-25 05:58:24.0

ระเบียบปฎิบัติการเข้าสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สินชั้นวิสามัญ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ (เพิ่มเติม)

ระเบียบปฎิบัติการเข้าสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สินชั้นวิสามัญ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ (เพิ่มเติม)

 • 2018-05-25 04:23:23.0

กำหนดสมัครสอบ SMART Property Valuer (SMART-PV) ครั้งที่ 2/2561 วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561

หัวข้อข่าว : กำหนดสมัครสอบ SMART Property Valuer (SMART-PV) ครั้งที่ 2/2561 รายละเอียด : ด้วย ศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ร่วมมือจัด "การทดสอบความรู้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน" โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ เป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินระดับชั้นสามัญและยังคงสถานภาพเป็นผู้ประเมินในระดับดังกล่าวในวันที่สมัครสอบ

 • 2018-09-28 09:56:56.0