แบบสำรวจข้อมูลการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินเครื่องจักรฯ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือการตอบแบบสำรวจข้อมูลการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินเครื่องจักรฯ

Read more

ประกาศสมาคมที่ 1/2560 เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2560

ด้วยสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ชั้นสามัญ ครั้งที่ 1/2560

Read more

แจ้งรายละเอียดการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน (ชั้นวิสามัญ) ครั้งที่ 1/2560 ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 จัดสอบ ณ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันสอบ: อาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เวลาสอบ: 9:00 – 12:00 น.
สถานที่สอบ: ชั้น 2 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คลิก>> ดูที่ตั้งอาคาร

ข้อปฏิบัติในการสอบ
1.ขอให้ผู้เข้าสอบเผื่อเวลาและวางแผนสำหรับการเดินทางมายังอาคารสอบอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเข้าห้องสอบ
2.อุปกรณ์การสอบที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมมา ได้แก่ ดินสอ 2B ยางลบ และเครื่องคำนวณเท่านั้น
3.อนุญาตให้เข้าห้องสอบได้ตั้งแต่เวลา 8:45 น.และผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนในการเข้าสอบด้วย
4.ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ
5.ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังจากเวลา 9:30 น.
6.ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนเวลา 11:00 น.

ทางสมาคมฯ ขอปิดการรับสมัครหลักสูตร การประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีรายได้ :โรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ที่นั่งเต็ม และขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจมา ณ โอกาสนี้

ทางสมาคมฯ ขอปิดการรับสมัครหลักสูตร การประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีรายได้ :โรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ที่นั่งเต็ม และขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจมา ณ โอกาสนี้

Read more

แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรม “พ.ร.บ.หลักประกันว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติ และการขึ้นทะเบียนผู้บังคับหลักประกัน” และ “แนวคิดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา” วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559

รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ (ชั้นสูง) ครั้งที่ 1/2559 ที่จะต้องเข้ารับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์)

รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ (ชั้นสูง) ครั้งที่ 1/2559

ที่จะต้องเข้ารับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์)

การประชุมวิชาการ กับสมาคมประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียน (ASEAN Valuers Association Congress) ครั้งที่ 19 ณ.กรุงพนมเปญ

นายทรงวุฒิ สายแก้ว รองอธิบดีกรมที่ดินในฐานะนายกสมาคม,นายกิตติพงศ์ ผลประยูร เจ้าพนักงานที่ดินตรัง

ในฐานะเลขาธิการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

เข้าร่วมประชุมวิชาการ กับสมาคมประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียน (ASEAN Valuers Association Congress) ครั้งที่ 19

ณ  กรุงพนมเปญ เมื่อ 4-7 พฤษภาคม 2559

Read more

การสอบผู้ประเมินหลัก

– ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานผู้ประเมินชั้นวุฒิ (สอบสัมภาษณ์)

– รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ (ชั้นสูง) ครั้งที่ 1/2559  

   ที่จะต้องเข้ารับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์)

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

– ประกาศที่4/2559 เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครเข้ารับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์)

 ประกาศ เรื่องการจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๕๙ 

– ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานและจรรยาบรรณฯ (กรณีพิเศษ) วันที่ 22 สิงหาคม 2558