รายชื่อผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ(ชั้นต้น) ที่ได้รับความเห็นชอบ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย 19 ตุลาคม 2558

 

รายชื่อผู้ประเมินหลักขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหลัก ที่ต้องติดต่อเพื่อขอรับบัตรฯ พร้อมหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหลักที่ขอขึ้นทะเบียนครั้งแรก ชั้นวิสามัญ ณ วันที่ 1 กันยายน 2558

รายชื่อผู้ประเมินหลักขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหลัก ที่ต้องติดต่อเพื่อขอรับบัตรฯ พร้อมหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหลักที่ขอขึ้นทะเบียนครั้งแรก ชั้นสามัญ ณ วันที่ 1 กันยายน 2558