ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานและจรรยาบรรณฯ (กรณีพิเศษ) วันที่ 22 สิงหาคม 2558

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานและจรรยาบรรณฯ (กรณีพิเศษ) วันที่ 22 สิงหาคม 2558 

 

เอกสารประกาศ

 

แจ้งรายละเอียดการสอบจัดระดับผู้ประเมินฯ ชั้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2558

แจ้งผู้เข้าสอบวัดระดับความรู้ผู้ประเมินฯ ชั้นวิสามัญ 

ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558 จัดสอบ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศคณะทำงานร่วมเพื่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ 2/2558 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตของเนื้อหาและวิชาที่สอบวัดความรู้ ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินของสมาคม

ประกาศคณะทำงานร่วมเพื่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ 2/2558  

เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตของเนื้อหาและวิชาที่สอบวัดความรู้ ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินของสมาคม  

Read more

ประกาศที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๕๘

 

คุณสมบัติของผู้ประเมินหลักทั้ง ระดับชั้น

ใบสมัครสอบผู้ประเมินหลัก ระดับชั้น

รายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบ “มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

 

ด้วยสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ประกา่ศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบ “มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย”

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้ทุกท่านทราบ

Read more

ประกาศคณะทำงานร่วมเพื่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ 3/2557 เรื่องการปรับอัตราค่าบริการในการประเมินมูลค่าหลักประกัน

 

 

 

 

เอกสารประกาศ

 

 ตารางค่าบริการในการประเมินมูลค่าหลักประกัน

ประกาศคณะทำงานร่วมเพื่อพัฒนาวิชาชีพการประเมินค่าทรัพย์สิน ที่ ๕/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดอบรมและทดสอบมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ(กรณีพิเศษ)

                         ด้วยสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย      ได้จัดทำหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของสมาคมฉบับใหม่ และจะประกาศให้มีผลบังคับใช้ภายในปี ๒๕๕๗ นี้ แต่เนื่องจาก ยังมีผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่สอบผ่านการจัดสอบวัดระดับผู้ประเมินชั้นวิสามัญ ชั้นสามัญ และชั้นวุฒิแล้ว แต่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมและสอบมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ/หรือผู้ประเมินซึ่งเคยเข้ารับการอบรมและสอบมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพจากสมาคมฯ แล้วแต่ยังไม่สามารถสอบผ่านได้จำนวนหนึ่ง

Read more

ประกาศคณะทำงานร่วมเพื่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ 4/2557 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานผู้ประเมิน (สอบสัมภาษณ์)

เอกสารแนบท้ายประกาศ