เกี่ยวกับผู้ประเมินหลัก

-หลักเกณฑ์การพิจารณาการลงทะเบียนจัดระดับผู้ประเมิน

-แบบคำขอสมัครสอบเป็นผู้ประเมินหลัก

-ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ประเมินหลักรายใหม่

-แบบฟอร์มการต่ออายุผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ ชั้นสามัญ และชั้นวุฒิ

-คุณสมบัติของสมาชิกสมาคมที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนการจัดแบ่งชั้นผู้ประเมิน

-การต่ออายุผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ ชั้นสามัญ และชั้นวุฒิที่ผ่านการทดสอบและ

-ขึ้นทะเบียนรับรอง

-หนังสือรับรองการเป็นผู้ปฏิบัติงาน

 

Send this to a friend