วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรวิชาชีพชั้นนำเพื่อพัฒนาผู้ประเมินทรัพย์สินในลักษณะที่เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณในการให้บริการและพร้อมรับการแข่งขันในระดับสากล

 

พันธกิจ

  • พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานสำหรับการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินสู่ระดับสากล
  • สร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อสมาชิกและผู้ใช้บริการในวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
  • ส่งเสริมให้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์หลากหลายมิติ
  • ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ และสร้างความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงิน
  • มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend