1.ประกาศสมาคม เรื่องการแต่งตั้งกรรมการสมาคม พ.ศ.2562