หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้ประเมินและบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดเงิน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

  1. หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหลัก 3 ระดับชั้น ร่วมสองสมาคม1-2562
  2. หลักเกณฑ์ และวิธีการเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินหลัก2-2562
  3. เรื่องการทดสอบวัดความรู้ผู้ประเมิน 3-2562
  4. ข้อกำหนดการควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 4-2562