หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้ประเมินและบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดเงิน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

  1. หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินและผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดเงิน