หลักเกณฑ์การสอบวัดความรู้

ดาวน์โหลด

  1. รายละเอียดเนื้อหาและโครงสร้างวิชาที่ใช้สอบวัดความรู้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับชั้นวุฒิ
  2. รายละเอียดเนื้อหาและโครงสร้างวิชาที่ใช้สอบวัดความรู้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับชั้นสามัญ
  3. รายละเอียดเนื้อหาและโครงสร้างวิชาที่ใช้สอบวัดความรู้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับชั้นวิสามัญ