พัฒนาประสิทธิภาพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

อบรมหลักสูตร เรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
วันสาร์ที่ 29กุมภาพันธ์- วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม2563 ณโรงแรมแก่นนคร จ.ขอนแก่น
ดาวน์โหลด : ใบสมัคร 29 ก.พ.-1 มี.ค.63