บัญชีราคามาตรฐานค่าก่อสร้างโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง

ปี2560

บัญชีราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างปี2560ฉบับผ่านการพิจารณา
รายละเอียดการก่อสร้างตามระดับราคาปี2560ฉบับผ่านการพิจารณา

ปี2559

บัญชีราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง2559

ปี2556