Sufficient Location Based Services
GXM: Sufficient Location Based Services for Mobile
All++
 
 
28-03-2557
การเปิดรับสมัครบริษัทประเมินเพื่อคัดเลือกให้เข้ารับงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
28-02-2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและทดสอบมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
28-02-2557
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
18-02-2557
ขอเชิญไปร่วมประชุมสภานักประเมินราคาแห่งอาเซียน
7-02-2557
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗
31-01-2557
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน (ชั้นวิสามัญ) ครั้งที่ 1/2557
22-01-2557
เพิ่มเติมประกาศรับสมัครบริษัทประเมินเข้ารวมงานกับ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท
22-01-2557
เพิ่มเติมประกาศรับสมัครบริษัทประเมินเข้ารวมงานกับ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท
15-01-2557
แจ้งรายละเอียดการสอบจัดระดับผู้ประเมินฯ ชั้นวิสามัญ (กรณีพิเศษ)
9-01-2557
เรื่อง การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้ที่สอบผ่านการสอบวัดความรู้ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ (สอบสัมภาษณ์)
25-11-2556
บัญชีค่าก่อสร้างปี 2556
25-11-2556
บัญชีราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๕๕

แบบฟอร์มต่ออายุผู้ประเมินหลัก

ใบสมัครสมาชิกสมาคม

ใบสมัครสมาชิกสมทบ

คุณสมบัติสมาชิกสมทบ

คุณสมบัติของผู้ประเมินหลักทั้ง 3 ระดับชั้น

โครงสร้างข้อสอบผู้ประเมินหลักทั้ง 3 ระดับชั้น

ใบสมัครสอบผู้ประเมินหลัก 3 ระดับชั้น

คุณสมบัติผู้สอบมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ใบสมัครสอบมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

คู่มือมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

แบบขอความเห็นชอบเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
 
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
อาคารสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาบางกอกน้อย ชั้น 3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 59 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ 0-2435-9047, 0-2886-6335 โทรสาร 0-2435-9047, 0-2886-6335, 02-435-5712 อีเมล vat.2012.vat@Gmail.com
Copyright©2011 The Valuers Association of Thailand. All rights reserved.
119521