Sufficient Location Based Services
GXM: Sufficient Location Based Services for Mobile
All++
 
 
22-07-2557
ประกาศ รับสมัครบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อคัดเลือกให้เข้ารับงาน กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4-07-2557
ประกาศคณะทำงานร่วมเพื่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 3/2557 เรื่อง การปรับอัตราค่าบริการในการประเมินมูลค่าหลักประกัน
12-06-2557
การต่ออายุผู้ประเมินหลัก 3 ระดับชั้น
9-06-2557
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด
16-05-2557
โครงการอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
31-01-2557
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน (ชั้นวิสามัญ) ครั้งที่ 1/2557

บัญชีราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๕๕

บัญชีราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๕๖

แบบฟอร์มต่ออายุผู้ประเมินหลัก

ใบสมัครสมาชิกสมาคม

ใบสมัครสมาชิกสมทบ

คุณสมบัติสมาชิกสมทบ

คุณสมบัติของผู้ประเมินหลักทั้ง 3 ระดับชั้น

โครงสร้างข้อสอบผู้ประเมินหลักทั้ง 3 ระดับชั้น

ใบสมัครสอบผู้ประเมินหลัก 3 ระดับชั้น

คุณสมบัติผู้สอบมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ใบสมัครสอบมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

คู่มือมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

แบบขอความเห็นชอบเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
 
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
อาคารสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาบางกอกน้อย ชั้น 3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 59 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ 0-2435-9047, 0-2886-6335 โทรสาร 0-2435-9047, 0-2886-6335, 02-435-5712 อีเมล vat.2012.vat@Gmail.com
Copyright©2011 The Valuers Association of Thailand. All rights reserved.
133945