Sufficient Location Based Services
GXM: Sufficient Location Based Services for Mobile
All++
 
 
28-08-2557
ประกาศ รับสมัครบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อคัดเลือกให้เข้ารับงาน กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
25-08-2557
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การประเมินมูลค่าศูนย์การค้าชุมชน (Community mall)" ณ ห้องอบรมอินทรักษ์ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย วันที่ 23 สิงหาคม 2557
25-08-2557
รับสมัคร!!! การอบรมหลักสูตร การประเมินมูลค่าศุนย์การค้าชุมชน (Community mall) ครั้งที่ 2 ณ ห้องอินทรักษ์ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย วันที่ 27 กันยายน 2557
25-08-2557
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต.จค.(ว) 24/2557 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน
18-08-2557
ชมรมนักบริหารงานประเมินราคา สมาคมธนาคารไทย ร่วมกับ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จัดอบรม หัวข้อ การตรวจสอบรายงานการประเมิน สำหรับสถาบันการเงิน
25-07-2557
ประกาศคณะทำงานร่วมเพื่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ 4/2557 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานผู้ประเมิน (สอบสัมภาษณ์)
22-07-2557
ประกาศ รับสมัครบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อคัดเลือกให้เข้ารับงาน กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4-07-2557
ประกาศคณะทำงานร่วมเพื่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 3/2557 เรื่อง การปรับอัตราค่าบริการในการประเมินมูลค่าหลักประกัน
12-06-2557
การต่ออายุผู้ประเมินหลัก 3 ระดับชั้น
9-06-2557
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด
25-11-2556
บัญชีราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๕๖
25-11-2556
บัญชีราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๕๕

บัญชีราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๕๕

บัญชีราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๕๖

แบบฟอร์มต่ออายุผู้ประเมินหลัก

ใบสมัครสมาชิกสมาคม

ใบสมัครสมาชิกสมทบ

คุณสมบัติสมาชิกสมทบ

คุณสมบัติของผู้ประเมินหลักทั้ง 3 ระดับชั้น

โครงสร้างข้อสอบผู้ประเมินหลักทั้ง 3 ระดับชั้น

ใบสมัครสอบผู้ประเมินหลัก 3 ระดับชั้น

คุณสมบัติผู้สอบมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ใบสมัครสอบมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

คู่มือมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

แบบขอความเห็นชอบเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
 
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
อาคารสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาบางกอกน้อย ชั้น 3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 59 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ 0-2435-9047, 0-2886-6335 โทรสาร 0-2435-9047, 0-2886-6335, 02-435-5712 อีเมล vat.2012.vat@Gmail.com
Copyright©2011 The Valuers Association of Thailand. All rights reserved.
141484